U Bein Bridge
U Bein Bridge

U Bein Bridge (Burmese: ဦးပိန် တံတား) is a crossing that spans the Taungthaman Lake near Amarapura in Myanmar. The 1.2-kilometre…

Cambodia Wide
Cambodia Wide

Panoramas from Cambodia. Enjoy the view! …Angkor Wat… …local temple near Siem Reap …Royal palace in Phnom Penh… …Bamboo island……


@